Hội diễn văn nghệ chào mừng 20/11 diễn ra vào ngày 14/11/2017 tại trường THCS Vũ Ninh